ගැටුමට මුල්වුණේ පිටින් ආපු අය - රජය මේකට වගකිව යුතුයි - We don't want ethnic disharmony