'කුඩු බොන මන්ත්‍රීවරියකුත් ඉන්නවා' මගේ ලඟ සාක්ෂි සහ වීඩියෝ සහිතයි