මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරියට මහනාමහේවාගෙන් දොස් (VIDEO)

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සිදු කළ යුත්තේ රටක මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට, වර්ධනය කිරීමට වැඩ කටයුතු කරනවා

මිස දේශීය වශයෙන් ගත් තීරණ ප්‍රශ්න කිරීම නොවන බව මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහනාමහේවා පවසනවා.

ඔහුගේ කතාව පහතින්,