ආගම වෙනුවෙන් මීනි මරන්න පුළුවන් ද?

 isis sri lanka